Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Zápis ze zasedání zastupitelstva - 26. 4. 2007

Program jednání:

 • Návrh a schválení programu jednání
 • Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 • Projednání hospodaření obce za rok 2006
 • Závěrečný účet obce za rok 2006
 • Informace o splácení úvěru (z roku 2004) a stav financi v roce 2007
 • Žádost o dotaci na POV 1 v roce 2007
 • Poplatek za komunální odpad
 • Příspěvky na pořádání kulturních akcí
 • Informace k nakládání s vodami
 • Diskuse

Přítomní: p.Andrašovský, p.Burdová, p.Dvořáčková, p.Nosková, ing.Drahokoupilová, p.Hanušová, p.Štoček, p.Hanousek, p.Bílek Omluveni: - - - Pracovník OÚ: Ing.Včelák Hosté: ----- Zapisovatel(ka): ing.Drahokoupilová Ověřovatelé: p.Hanousek, p.Nosková

Schůze zahájena v 19.00 hod

Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský a přivítal všechny přítomné

p.Andrašovský - jako zapisovatel dnešního jednání je navržena paní Drahokoupilová, jako ověřovatelé zápisu jsou navrženi p.Hanousek, p.Nosková. Hlasovaní k návrhu programu jednání OZ a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Zastupitelstvo schvaluje tento bod 9 hlasy (přítomno 9 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák – seznámil všechny přítomné se stavem financí obce k 31.12.2006.

Hospodaření roku 2006

Počáteční stav účtu k 31.12.2005 - 2 118,11 Kč

Příjmová strana (tis.)

 • třída 1 - 2 446,20 Kč
 • třída 2 - 226,46 Kč
 • třída 3 - 0,00 Kč
 • třída 4 - 142,10 Kč
 • Příjmy celkem 2 814,76 Kč

Výdajová strana (tis)

 • třída 5 - 1 538,35 Kč
 • třída 6 - 50,13 Kč
 • Financování - úvěr - třída 8 - 628,40 Kč
 • Výdaje celkem 2 216,88 Kč
 • Konečný stav účtu k 31.12.2006 - 2 715,99 Kč
 • Přebytek hospodaření běžného roku 597,88 Kč

Matejetek obce

Skutečný stav majetku obce Urbanice ke dni 31.12.2006 činí podle jednotlivých kategorií:

 • (012) Nehmotný investiční majetek 416 011,40 Kč
 • (018) Drobný nehmotný investiční majetek 97 881,30 Kč
 • (021) Stavby 12 523 839,40 Kč
 • (022) Samostatné mov.věci a soub.mov. 432 715,80 Kč
 • (028) Drobný hmotný investiční majetek 508 377,95 Kč
 • (031) Pozemky 1 299 556,40 Kč
 • (041) Zálohy – nedokončené 0,00 Kč
 • (042) Zálohy – nedokončené 97 129,00 Kč
 • (069) Finanční investice 1 176 000,00 Kč
 • (112) Zásoby na skladě-skladové karty 22 108,05 Kč
 • (999) Operativní evidence 113 144,10 Kč

Závazky ke dni 31.12.2006

 • (311) Vydané faktury 2006 10 942,30 Kč
 • (314) Zálohy 44 650,00 Kč
 • (315) Pohledávky – nespl.závazky ze strany občanů 2 600,00 Kč
 • Pohledávky – došlé a zaúčt.fakt.se spl. v roce 2007 0,00 Kč

Závazky

 • (331) Zaměstnanci 27 301,00 Kč
 • (336) Závazky ze soc.zab a zdr.poj. 12/2006 5 942,00 Kč
 • (342) Ostatní přímé daně 6 283,00 Kč

Zůstatky peněžních prostředků na účtech k 31.12.2006:

 • Základní běžný účet 2 715 987,53 Kč
 • Pokladny 0,00 Kč

Zůstatek dlouhodobého úvěru k 31.12.2006

 • Zůstatek úvěru z roku 2004/I 2 560 000,00 Kč
 • Zůstatek úvěru z roku 2004/II 333 200,00 Kč
 • Úvěry celkem 2 893 200,00 Kč

Závěrečný účet obce za rok 2006

finanční výkaz Fin 2–12M za 13 měsíc 2006, finanční rozvaha Fin Uč OÚPO 3–02 stavy na účtech souhlasí se skutečností dle provedené inventarizace jak je uvedeno v inventárním protokolu k 31.12.2006, významné majetkové úkony (prodej, nakup a směna majetku) - nerealizoval se, dotace - čerpání dle položek (včetně dotace, které byly poskytnuty z rozpočtu obce) jsou uvedeny v samostatné zprávě, zápis z auditu – přečteno s komentářem pro objasnění jednotlivých bodů, auditu se za obec Urbanice účastnil Ing.Včelák. Audit proběhl ve dnech 6.12.2006 a 20.3.2007 na obecním úřadě.

Audit hospodaření obce za rok 2006 vyjmuté články ze zápisu ze dne 20.03.2007

čl. V. Výsledek přezkoumání

Závěrka k 31.12 2006 byla přezkoušena v plném rozsahu.

Byl ověřen soulad stavu účtů vykazovaných v Rozvaze územních samosprávných celků (Úč OÚPO 3-02) se stavy majetku, pohledávek a závazků dle výsledku inventarizace a nebyly zjištěny nedostatky.

Rozvaha je v majetkovém okruhu sestavena správně a v souladu se skutečností, veškerý majetek tř. 0 je v pasivech Rozvahy Fondem dlouhodobého majetku na účtu 901 a dlouhodobým úvěrem na účtu 951.

Kontrolou účtů 933, 965 a 964 nebyly zjištěny nedostatky.

Výsledek finančního hospodaření na rozvahovém účtu 933, který v tomto případě vykazuje přebytek výdajů nad příjmy ve výši Kč 177 214,27 je z pohledu finanční situace obce vykázán správně a v souladu se skutečností.

čl. VI. Závěr

Při přezkoumání hospodaření podle § 10 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

čl. VII. Identifikace rizik vyplývajících ze zjištěných chyb a nedostatků:

Nebyla zjištěna rizika.

čl. VIII.

Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku činí 0,09 %

Podíl závazků na rozpočtu územního celku činí 0,00 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚSC činí 0,00 %

Ukončení roku 2006

Bylo doporučeno předložit výkaz o hospodaření a roční účetní závěrku obce za rok 2006 ke schválení obecnímu zastupitelstvu bez výhrad v souladu se zněním výše citovaného zápisu z "Auditu hospodaření obce Urbanice za rok 2006".

Zastupitelstvo Obce Urbanice projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2006: projednáno bez výhrad - výsledek auditu - nebyly zjištěny chyby a nedostatky - jak je uvedeno ve zprávě z auditu ze dne 20.03.2007. Zastupitelstvo schvaluje tento bod 9 hlasy (přítomno 9 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák – seznámil všechny přítomné se stavem financí obce k 31.3.2007, kdy na běžném účtu bylo celkem 2.486.396,78 Kč. Obec má zpracován finanční výhled až do roku 2012 s ohledem na své závazky při splácení úvěru. Stav hospodaření za rok 2006 byl v tomto finančním výhledu aktualizován k 31.12.2006.

 

 • Splácení úvěru je v tomto stavu: (stav k 31.03.2007)
 • Zůstatek úvěru I (z roku 2004) 2.460.000,00 Kč
 • Zůstatek úvěru II (z roku 2004) 313.600,00 Kč

Zastupitelstvo schvaluje tento bod 9 hlasy (přítomno 9 členů zastupitelstva)

p.Andrašovský - do konce ledna 2007 obec podávala žádosti o poskytnutí dotací. Žádost bylo možno padat pouze na jeden dotační titul. Obec podávala žádost o dotaci z programu:

 • Dt 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby, občanská vybavenost a infrastrukturu v celkových nákladech 603 tis. Kč, dotace by mohla být až 50 %, což je 301,5 tis. Kč

Žádosti byly podány prostřednictvím Magistrátu města Hradce Králové na POV (program obnovy venkova), který tento typ dotace spravuje. Pro zdárné zajištění čerpání dotací se vždy uzavírá smlouva o poskytnutí. Zastupitelstvo schvaluje tento bod 9 hlasy (přítomno 9 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák – seznámil všechny přítomné se stavem výběru poplatku za likvidaci komunálního odpadu. K 19.04.2007 bylo dosud vybráno 112.450,00 Kč, zbývá vybrat pro rok 2007 ještě 10.700,00 Kč. Pohledávky z minulých let - obec má u občanů částku 2.600,00 Kč. Celkový roční náklad na realizaci odvozu komunálu bude v letošním roce představovat nákladovou položku ve výši 158 tis.Kč, obec kryje ze svých rozpočtových příjmů náklady ve výši cca 26 tis. Kč proti plánované částce od občanů ve výši 123,5 tis.Kč. Zastupitelstvo bere na vědomí (přítomno 9 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský – byly navrženy tyto příspěvky na pořádání kulturních akcí:

 • Dětský maškarní ples – částka cca 2 tis. Kč v 03/2007
 • Posezení pro dětské účastníky "pálení čarodějnic" – částka 2 tis. Kč v 04/2007 (párky a limonády)
 • Výročí 100 let místního Hasičského sboru – v částce 20 tis. Kč
 • Dětský den s divadelním představením – suma cca 5 tis. Kč v 08/2007
 • Úhrada dopravy autobusem do divadla, dle skutečných nákladů v souladu s požadavky kulturní komise

Zastupitelstvo schvaluje tento bod 9 hlasy (přítomno 9 členů zastupitelstva).

 

Ing.Včelák – informace k nakládání s vodami: studny - čerpání vod povrchových nebo podzemních, studny před 01.01.1955, studny po 01.01.1955 do 31.12.2001, studny po 31.12.2001 nebo nabytí právní moci rozhodnutí po tomto datu vyplňování žádostí a potřebné přílohy

Odpadní vody - vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních - zánik všech povolení k vypouštění žumpy, septiky vypouštění vod bez čištění a s čištěním, výhody vypouštění do splaškové kanalizace obce s ČOV vyplňování žádostí a potřebné přílohy

Schůze zakončena ve 20,10 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice