Zápis ze zasedání zastupitelstva - 26. 5. 2005

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 26.5.2005 (v Kulturním domě v Urbanicích).

Přítomní: p.Andrašovský, p.Bílek, p.Štoček, ing.Drahokoupilová, p.Hanousek, p.Nosková, p.Hanušová
Omluveni: p.Tichý, p.Nunvářová
Pracovník OÚ: Ing.Včelák
Zapisovatel: ing.Drahokoupilová
Ověřovatelé: p.Nosková, p.Hanušová
Občané: celkem 16 osob - uvedeno v prezenční listině
Hosté: -
Program jednání:
 • Návrh a schválení programu jednání
 • Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 • Projednání hospodaření obce za rok 2004
 • Závěrečný účet obce za rok 2004
 • Informace o úvěru z roku 1995
 • Informace o úvěru z roku 2004 a stav financí v roce 2005
 • Žádost o dotaci na úroky v roce 2005
 • Žádost o dotaci na UPD obce v roce 2005
 • Informace o účasti na soutěží Zlatý erb
 • Výsadba nové zeleně
 • Elektronický podpis
 • Diskuse

Schůze zahájena v 19:00 hod.

Zápis: Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský a přivítal všechny přítomné.

p.Andrašovský - jako zapisovatel dnešního jednání je navržena paní ing.Drahokoupilová jako ověřovatelé zápisu jsou navrženi p.Nosková, p.Hanušová.

Hlasovaní k návrhu programu jednání OZ a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Zastupitelstvo schvaluje tento bod jednohlasně (přítomno 7 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák seznámil všechny přítomné se stavem financí obce k 31.12.2004.

Hospodaření roku 2004

Počáteční stav účtu k 31.12.2003 1 365,71 tis. Kč

Příjmová strana:
Příjmy - třída 1 1961,79 tis.Kč
- třída 2 54,36 tis.Kč
- třída 3 0,00 tis.Kč
- třída 4 338,67 tis.Kč
Financování - Úvěr - třída 8 4200,00 tis.Kč
Příjmy celkem 6554,82 tis.Kč

Výdajová strana:

Výdaje - třída 5 1446,88 tis.Kč
- třída 6 4211,81 tis.Kč
Financování-úroky z úvěru - třída 8 690,00 tis.Kč
Výdaje celkem 6348,69 tis.Kč
Přebytek hospodaření běžného roku 206,13 tis.Kč

Konečný stav účtu k 31.12.2004 1 571,84 tis.Kč.

Skutečný stav majetku obce Urbanice ke dni 31.12.2004 činí podle jednotlivých kategorií:

012 Nehmotný investiční majetek 114 008,00 Kč
018 Drobný nehmotný investiční majetek 101 237,00 Kč
021 Stavby 12 523 839,40 Kč
022 Samostatné mov.věci a soub.mov. 401 153,80 Kč
028 Drobný hmotný investiční majetek 412 945,85 Kč
031 Pozemky 1 299 556,40 Kč
041 Zálohy - nedokončené 277 400,00 Kč
042 Zálohy - nedokončené 0,00 Kč
069 Finanční investice 1 176 000,00 Kč
112 Zásoby na skladě-skladové karty 27 132,39 Kč

Závazky ke dni 31.12.2004:

Závazky - dodav. 0,00 Kč

Pohledávky ke dni 31.12.2004:

Pohledávky - došlé, zaúčt.fakt.se splatn. až v roce 2005 0,00 Kč
Pohledávky - nesplacené závazky ze strany občanů 6 000,00 Kč

Zůstatky peněžních prostředků na účtech k 31.12.2004:

Základní běžný účet 1 571 929,38 Kč
Pokladna 0,00 Kč

Zůstatek dlouhodobého úvěru k 31.12.2004:

Zůstatek úvěru z roku 1995 0,00 Kč
Zůstatek úvěru z roku 2004/I 3 660 000,00 Kč
Zůstatek úvěru z roku 2004/II 490 000,00 Kč
Úvěry celkem 4 150 000,00 Kč

Závěrečný účet obce za rok 2004

- finanční výkaz Fin 2-12M za 13 měsíc

- finanční rozvaha Fin Uč OÚPO 3-02 - stavy na účtech souhlasí se skutečností dle provedené inventarizace, jak je uvedeno v inventárním protokolu k 31.12.2004.

- významné majetkové úkony (prodej, nakup a směna majetku) - nerealizoval se

- čerpání dle položek (včetně dotace, které byly poskytnuty z rozpočtu obce) jsou uvedeny v samostatné zprávě

- zápis z auditu - přečteno s komentářem pro objasnění jednotlivých bodů

p.Andrašovský - seznámil zastupitelstvo obce s výsledkem auditu a přečetl zprávu. Auditu se za obec Urbanice účastnil Ing.Včelák a p.Andrašovský. Audit proběhl dne 21.04.2005 na obecním úřadě.

Závěr auditu hospodaření obce za rok 2004

Při přezkoumání hospodaření podle §10 odst. 2 zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a Dobrovolných svazků obcí byly zjištěny nedostatky spočívající:

 • v porušení rozpočtové kázně, neboť závěrečný účet obce za rok 2003 nebyl v ZO obce vůbec projednán a schválen, čímž došlo k porušení § 17, odst. 1, 2, 3, 5, 6 a 7., zákona číslo 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud se pak týká povinnosti dle § 11, odst. 2, výše uvedeného zákona, návrh rozpočtu na rok 2004 byl zveřejněn jednak prostřednictvím Internetu a dále byl i dle sdělení zástupců obce i vyvěšen na úřední desce, tato skutečnost není dokladována.
 • v dílčí nesprávnosti vedení účetnictví u okruhů účtů 901 a 964 v návaznosti na chybně proúčtovanou tvorbu fondů majetku při pořízení investice z úvěrů.

Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku činí 0,25 %. Podíl závazků na rozpočtu územního celku činí 0 %. Mimoto má obec zůstatek nesplacených úvěrů, jejíchž podíl na rozpočtu činí 176,23 %. Přes takto vysoký podíl úvěru na ročním objemu rozpočtu se zde však nejeví riziko. negativního dopadu na další činnost a finanční situaci obce, neboť roční splátky úvěrů (cca 625 tis. Kč) jsou dostatečně zajištěny rozpočtovými příjmy a jsou řádně promítnuty nejen na celé období splatnosti úvěru. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚSC činí 0 %.

Ověřovatelé doporučili předložit výkaz o hospodaření a roční účetní závěrku obce za rok 2004 ke schválení obecnímu zastupitelstvu s výhradou.

Zastupitelstvo Obce Urbanice projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2004 - projednáno s výhradami, vzhledem ke zjištěným nedostatkům, jak je uvedeno ve zprávě z auditu ze dne 21.04.2005. Závěrečný účet obce se schvaluje jednohlasně (přítomno 7 členů zastupitelstva)

Opatření přijatá na základě zprávy z auditu

zavedení evidenčního sešitu o vyvěšování dokumentů na úřední desku. Zajistí starosta, termín: ihned, splněno: 22.04.2005

sestavení závěrečného účet obce za rok 2004 a jeho projednání. Zajistí: starosta + účetní + zastupitelstvo, termín: do 30.06.2004, splněno: 26.04.2005

dotace z POV na rekonstrukci komunikace - dořešit s poskytovatelem dotace podíl spolufinancování akce (% podíl) a podat informaci zastupitelstvu. Zajistí: účetní, termín: do 26.05.2005, splněno

Stanovisko k čerpání dotací z POV 2004, zn.: 44103/2005/RM z 20.05.2005. Byly splněny podmínky stanovené v Zásadách pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly 39 (strategické plánování) Královéhradeckého kraje - (tj. výše dotace dotační titul 4, činí 30% u akcí s celkovými náklady nad 200 tis. Kč) - nedošlo tudíž k porušení smlouvy.

zajištění účtování - předpis předem známých příjmů na vrub účtu 315 se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 215 dle vzoru. Zajistí: účetní, termín: ihned, splněno: 30.04.2005

u dotací pokladny v položkách výplaty, cestovní náhrady vést ke stávající evidenci i výdajové doklady. Zajistí: účetní, termín: ihned, splněno:30.04.2005

provést opravu u okruhů účtu 901 a 964 v návaznosti na chybně proúčtovanou tvorbu fondu majetku při pořízení investice z úvěru. Zajistí: účetní, termín: ihned, splněno: 30.04.2005

provést opravu zaúčtování antivirového software AVG 7.0 v hodnotě 3.355,70, který je veden na účtu 018 - další drobný nehmotný majetek (DDNM) na účet 999 - ostatní majetek, kde je veden evidenčně. Zajistí: účetní, Termín: ihned, Splněno: 30.04.2005

Zastupitelstvo souhlasí a schvaluje jednohlasně (přítomno 7 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - k 31.12.2004 byl splacen úvěr z roku 1995 na částku 5 mil.Kč, všechny závazky plynoucí z této úvěrové smlouvy byly splněny bezezbytku. Zastupitelstvo bere výše uvedenou informaci na vědomí.

Ing.Včelák - seznámil všechny přítomné se stavem financí obce k 30.04.2005, k tomuto datu bylo na běžném účtu obce celkem 1 658 683,98 Kč.

Úvěr na rekonstrukci komunikace, stav k 31.03.2005 - byla zaplacena splátka úvěru 157 100,00 Kč a úroky z úvěru ve výši 48 610,00 Kč, zůstatek úvěru je 4 030 400,00 Kč.

Do konce roku bude ještě zaplaceno na splátkách úvěru 471.300,00 Kč a na úrocích z úvěru bude zaplaceno 145.830,00 Kč.

Předpokládám, že jste zaregistrovali mediální kampa?? v souvislosti se zadlužením obcí. Bylo prezentováno ve všech sdělovacích prostředcích - konkrétně se mluvilo i psalo o naší obci v souvislosti s tak zvanou zadlužeností - je nutno tento termín upřesnit, neboť se nejedná o neuhrazené dlužné částky, ale jedná se o smluvní vztah mezi obcí a bankovním ústavem, v našem případě jde o Českou spořitelnu, která nám stejně jako v roce 1994 poskytla úvěr, který v rámci smluvního vztahu budeme splácet až do roku 2011.

Úvěr v celkové výši 4 200 tis.Kč byl použit na rekonstrukci komunikace včetně chodníků a okolí a ze zbytku byla pak pořízena sekací technika pro zvelebování obce.

Celá investiční akce rekonstrukce komunikace stála 4 119 tis.Kč a rozhodně se vyplatila, obě opravené ulice by dnes nikdo podle fotografií z doby před stavbou nepoznal.

Ze závěrů auditu hospodaření za rok 2004 jednoznačně vyplývá, že obec plní veškeré závazky, které má vůči bance a nehrozí problémy se splácením. Obec má zpracován finanční výhled až do roku 2011 s ohledem na své závazky

 

p.Andrašovský - koncem roku 2004 obec podala žádost o poskytnutí dotace na krytí úroků z úvěru pro rok 2005. Žádost byla vyřízena kladně a obec obdrží cca 70 % roční výše úroků, což představuje cca 163 tis.Kč z celkem 192 tis. Kč zaplacených v roce 2005. Žádost byla podána prostřednictvím Magistrátu města Hradce Králové na POV (program obnovy venkova), který tento typ dotace spravuje. Zastupitelstvo bere výše uvedenou informaci na vědomí.

Ing.Včelák - seznámil všechny přítomné se stavem výběru poplatku za likvidaci komunálního odpadu bylo - dosud vybráno 107.850,00 Kč, zbývá vybrat pro letošní rok ještě 8.550,00 Kč. Z minulých let má obec pohledávky u občanů ve výši 5.250,00 Kč. Celkový roční náklad na realizaci odvozu komunálu bude v letošním roce představovat nákladovou položku ve výši 141 tis. Kč. Zastupitelstvo bere výše uvedenou informaci na vědomí.

p.Andrašovský - byla podána žádost o poskytnutí dotace na digitalizace výstupů UPD naší obce prostřednictvím grantu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, termín podání byl do 11.04.2005. Výsledek žádosti nám dosud není znám, předpokládáme celkovou částku potřebnou na dokončení ve výši maximálně 90 tis. Kč. Žádost zpracovával Ing.Včelák. Zastupitelstvo tuto informaci bere na vědomi

p.Andrašovský - informoval o účasti naší obce na celostátní soutěži Zlatý Erb 2004. Do této soutěže byly přihlášeny naše webové stránky (stránky naší obce www.urbanice.cz). Přihlášku provedl webmaster obce P.Včelák. Pro doplnění uvádíme, že této soutěže se naše obec účastnila již po páté. Naše prezentace byla úspěšná v krajském kole Královehradeckého kraje kde se umístili na druhém místě. V roce 2004 jsme v této soutěži získali první místo. Bohužel v celorepublikovém klání o nejlepší webovou prezentaci obcí jsme se neumístili. Zastupitelstvo tuto informaci bere na vědomi

p.Andrašovský - obec urbanice se již v lo??ském roce připravovala na nové vysazování veřejné zeleně uvnitř obce a na nových plochách kolem opravené komunikace, proto bylo zadáno zpracování projektu rekonstrukce zeleně firmě Okrasné školky JAŠOVI Žiželice nad C. Cena projektu je 8 tis. Kč. Z koncepce zeleně, tak jak byla zadána vyplývá výsadba různých druhů dřevin, o různém vzrůstu a barevném členění, do plochy bylo zakomponováno několik míst s lavičkami. Celá výsadba je plánována na dvě etapy, vlastní obraz - vzhled se projeví až za několik let, kdy dřeviny dosáhnou určité velikosti.

Náklady na ozelenění budou I. etapa cca 95 tis. Kč a II. etapa cca 50 tis. Kč. Zastupitelstvo schválilo jednohlasně (přítomno 7 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - požádal zastupitelstvo o schválení příspěvku ve výši 2 tis. Kč na pořádání večerního setkání spoluobčanů s organizačním zabezpečením a hudbou pro účastníky "pálení čarodějnic" sportovním oddílem AFK Urbanice ve spolupráci s místním pohostinstvím Na Hřišti. Zastupitelstvo schválilo jednohlasně (přítomno 7 členů zastupitelstva).

Obec provozuje elektronický podpis - pracovníkem pověřeným prací s elektronickou podatelnou a osobou na kterou je vázán elektronický podpis je ing.Včelák Vladimír. Registrace proběhla přes portál veřejné správy a následné vyzvednutí certifikátu bylo realizováno dne 04.04.2005 na ISSS v Hradci Králové.

Schůze zakončena ve 20:10 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov