Zápis ze zasedání zastupitelstva - 26. 6. 2003

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 26.6.2003 (v Kulturním domě).

Přítomní: p.Andrašovský, p.Bílek, p.Nunvářová, p.Štoček, ing.Drahokoupilová, p.Hanušová
Omluveni: p.Tichý, p.Hanousek, p.Nosková
Pracovník OÚ: ing.Včelák
Zapisovatel: ing.Drahokoupilová
Ověřovatelé: p.Štoček, p.Bílek
Občané: dle prezence
Hosté: ing.arch.Chládek, ing.Zvolánek

Schůze zahájena v 19,00 hod

Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský.

p.Andrašovský - seznámil zastupitelstvo obce a zúčastněné občany s hlavním bodem dnešního jednání a tim je projednání Územního plánu obce Urbanice a jeho odsouhlasení.

Představil tvůrce územního plánu Ing. arch.Chládka a ing.Zvolánka.

Ing.Chládek - seznámil přítomné s rozdělením ploch a plánovaným využíváním jednotlivých částí území obce.

Informace byly podávány se zřetelem na informování veřejnosti o možnostech co se kde a jak muže stavět a jak využívat příslušná uzemí s odkazem na stavby nevhodné nebo nepřípustné do určitého konkrétního území. Na případné dotazy na místě odpověděl.

Přednášku prezentoval na vyvěšeném návrhu územního plánu.

Ing.Zvolánek - seznámil přítomné se zasíťováním obce a budoucími trasami jednotlivých rozvodů i pro území určená k zastavění. Dispozice zastavovacích plánů nebude součástí UPD ale samostatným dokumentem schváleným zastupitelstvem obce. Na vznesené dotazy odpovídal přímo jednotlivým občanům.

Přednášku prezentoval na vyvěšeném návrhu územního plánu a skicách zastavovacích situací.

p.Andrašovský - Schválení územního plánu je dokument, podle kterého postupuje stavební úřad při povolování staveb a je jedním z dokumentů potřebných pro získávání dotací.

Výhledově je počítáno s výstavbou asi 50 nových RD v několika lokalitách. Pozemky vyčleněné pro výstavbu jsou ve vlastnictví fyzických osob.

V současné době běží lhůty na vyjádření jednotlivých účastníků řízení.

Vyhlášení probíhá formou veřejné vyhlášky na úřední desce obce.

Usnesení - Zastupitelstvo se seznámilo se zněním "Územního plánu obce Urbanice" na samostatném zasedání. Členové obecního zastupitelstva projednali návrh Územniho plánu obce Urbanice vypracovaný ing.arch.Robertem Chládkem a ing.Zvolánkem - Zastupitelstvo se zněním souhlasí a schvaluje jej.

Schůze zakončena v 20,00 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov