Zápis ze zasedání zastupitelstva - 26. 8. 2004

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 26.8.2004 (na Obecním úřadě).

Přítomní: p.Andrašovský, p.Bílek, p.Štoček, ing.Drahokoupilová, p.Hanousek, p.Hanušová, p.Nosková, p.Nunvářová
Omluveni: p.Tichý
Pracovník OÚ: ing.Včelák
Zapisovatel: ing.Drahokoupilová
Ověřovatelé: p.Nunvářová, p.Nosková
Občané: -
Hosté: -

Schůze zahájena v 19:00 hod.

Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský

p.Andrašovský - informoval o dopisu, který obdržela obec 24.06.2004 od Ministerstva financí, podepsán byl jmenovitě ministrem financí. Tento dopis upozorňuje na výši dluhové služby, kterou obec má v souvislosti s uzavřeným úvěrem u ČS a.s. HK. Ministerstvo financí požaduje od obce odpověď, ve které má sdělit, jak a kdy dluh a tím i koeficient dluhové služby bude pod hranicí 30%.

Důvody proč byla obec si nucena vzít úvěr je jasný - obci nikdo doposud nepřidělil žádnou dotaci na akce, které v obci v průběhu let 1993 až 2004 realizovala, přestože se pokoušela o získání příslušných dotačních prostředků. Náhled ministerstva na zadluženost obcí je jednoznačně zkreslený a snaží se obcím direktivně nastavovat parametry, aniž by jim kdy bylo jakkoliv pomoženo formou dotací na jimi realizované stavební akce.

Naše obec v žádném případě nešla do rizika, pouze zvážila své možnosti a zdroje, tak, aby přinesly občanům co možná nejvyšší zisk ve formě různých technických vymožeností jako je - splašková kanalizace, plynofikace, posílení NN rozvodů, komunikace, budova obchodu, nebo sportovní areál AFK.

Nikdo se nezajímá jak obec v celkovém pohledu zachází se svými prostředky a co je schopna za ně zrealizovat. Obec a její zástupci si jsou rozhodně vědomi, že se v následujících obdobích, kdy se splácí úvěr, musí výrazně omezit další investiční aktivity do doby splacení zapůjčené sumy.

Zastupitelstvo bere na vědomí znění dopisu z ministerstva financí, ale s jeho závěry nesouhlasí.

Následně byla přečtena odpověď, kterou připravil ing.Včelák - zastupitelstvo obce Urbanice se zněním odpovědi na Ministerstvo financí souhlasí a schvaluje.

p.Andrašovský - obec obdržela fakturu na částku 28 426 Kč za údržbu hřbitova na němž se podílí ideální jednou osminou. Jedná se o hřbitov v obci Libčany kam historicky i kulturně kdysi naše obec příslušela. Fakturovány jsou podíly za roky 2001, 2002 a 2003.

2001 3 427 Kč
2002 7 348 Kč
2003 17 651 Kč

Uvedená záležitost byla uzavřena s tímto závěrem - vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádný nečekaný výdaj v průběhu roku 2004 a nebyl rozpočtován, dohodne se starosta naší obce se zástupcem obce Libčany o úhradě části faktury a o realizaci úhrady zbytku podílu případně až v roce 2005.

Zastupitelstvo uvedenou záležitost bere na vědomí a s posunutím a rozdělením plateb souhlasí a schvaluje.

p.Andrašovský - obec obdržela smlouvu v souvislosti se žádostí o dotaci, kterou podávala na fond pro obnovu venkova. Tato smlouva se bude uzavírat s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje na dotaci na rekonstrukci komunikace v ulici Východní a Západní na částku 125 tis. Kč z celkových plánovaných investičních výdajů ve výši 4 404 tis. Kč.

Zastupitelstvo uvedenou záležitost bere na vědomí a s uzavřením uvedené smlouvy souhlasí, souhlasí s přijmutím uvedené částky na účet obce a celou záležitost schvaluje.

p.Andrašovský - obec chystá obnovu dat po digitalizaci katastru obce Urbanice jako podklad pro GIS systém, který zakoupí u firmy TOPOL Praha. Žádost - smlouva o poskytnutí digitálních dat byla zpracována ing.Včelákem a bude odeslána na Katastrální úřad k vyřízení.

Zastupitelstvo uvedenou záležitost bere na vědomí a s nákupem software souhlasí a schvaluje.

ing.Včelák - Obecní úřad byl požádán dcerami Machaňů, Urbanice 31 o pomoc při zajištění stravování - teplých obědů z vyvařovny v Praskačce. Celou záležitost prověřil s tímto závěrem.

Obec dohodla zprostředkování dovozu obědů s p.Jaroslavou Janderovou. Na zajištění této služby bude obec přispívat manželům Machaňovým částkou 6 Kč/oběd. Uvedená suma za měsíc bude vždy vyplácena jmenovaným v hotovosti pokladnou obce na základě smlouvy.

Zastupitelstvo uvedenou záležitost bere na vědomí a s uzavřením uvedené smlouvy souhlasí a schvaluje.

p.Andrašovský - na pořad jednání byl předložen návrh podle kterého by měla být odměněna práce na zajištění úvěru a stavby rekonstrukce místních komunikací Byl předložen návrh na vyplacení odměny pro ing.Včeláka za bezproblémové technické a organizační zajištění výstavby rekonstrukce ulic Východní a Západní. Odměna byla navržena v částce po zdanění ( tj. v čistém příjmu ).

Zastupitelstvo výši sumy schválilo a rozhodlo o jejím vyplacení v příštím výplatním termínu.

p.Štoček - navrhl, aby v budoucnu obec přistoupila k postupné likvidaci ovocného stromoví na návsi a náhradu okrasnými dřevinami - postupně by se vytvářel nový vzhled celé návsi.

Zastupitelstvo nemá námitek, bude potřeba v krátkém časovém horizontu zpracovat studii pro výsadbu nových dřevin a určit o jaké druhy by šlo.

p.Andrašovský - v období 5. - 6.11.2004 proběhnou v našem regionu volby do zastupitelstva kraje. Stanovuje se:

Počet členů volební komise 5 +1 zapisovatelka
Zapisovatelkou je jmenována p. Nunvářová
Volební okrsek číslo 001 Urbanice
Sídlo voleb.okrsku Obec Urbanice
Místo konání voleb Kulturní dům v Urbanicích
Den konání voleb 05.11.2004 a 06.11.2004
Doba konání voleb 14:00 - 22:00 hod a 8:00 - 14:00 hod

p.Andrašovský - dětský den bude 04.09.2004 od14 hod na místním fotbalovém hřišti v Urbanicích. Občerstvení jako obvykle - limonády, chléb, párek, hořčice a sladkosti včetně táboráku na opékání.

Zastupitelstvo se změnou termínu konání souhlasí a schvaluje.

p.Nosková - v letošním roce budou do první třídy nastupovat dvě děti. Jako každoročně budou pro ně zakoupeny dárky - potřeby do školy (tužky, gumy, sešity apod.).

ing.Včelák - územní plán obce - dokumentace o ochranných pásmech živočišné výroby ve vztahu k nové výstavbě RD je již dokončena a bude v příštím týdnu předána spolu s originály dopisů na odbor hlavního architekta Hradce Králové p.Huškovi, který se v té době vrátí z dovolené. Podklady včetně zprávy o ochranných pásmech budou předány na KHS HK k dodatečnému vyjádření a následně pak bude možno celou záležitost ukončit a předat k závěrečnému zhodnocení na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

ing.Včelák - hospodaření obce k 31.07.2004 na b.ú.obce bylo k tomuto datu 1 357 158,70 Kč Zůstatek úvěru z roku 1995 je ve výši 339 999,80 Kč a čerpání nového úvěru z roku 2004, který obec uzavřela pro opravu komunikací je k tomuto datu ve výši 3 700 000 Kč a 80 578 Kč. Obec pozdržela doplacení stavební akce rekonstrukce komunikaci o částku 419 422 Kč, který bude vyrovnán v nejbližším období.

S ohledem na veřejnoprávní kontrolu byla dopracována směrnice obce Urbanice týkající se tohoto problému. Znění směrnice bylo přečteno a doplněno komentářem.

Zastupitelstvo se zněním směrnice souhlasí a směrnici schvaluje.

Schůze zakončena v 20:30 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov