Zápis ze zasedání zastupitelstva - 27. 2. 2003

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 27.2.2003 (na Obecním úřadu).

Přítomní: p.Andrašovský, p.Bílek, p.Nunvářová, p.Štoček, p.Hanousek, ing.Drahokoupilová
Omluveni: p.Nosková, p.Tichý, p.Hanušová
Pracovník OÚ: ing.Včelák
Zapisovatel: ing.Drahokoupilová
Ověřovatelé: p.Štoček, p.Nunvářová
Občané: -

Schůze zahájena v 19,00 hod

Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský.

Ing.Včelák seznámil zastupitelstvo obce s výsledkem auditu, přečetl celou zprávu z auditu.

Audit proběhl 21.01.2003 na obecním úřadě. Závěrem auditu hospodaření obce za rok 2003 je, že finanční hospodaření obce bylo uskutečňováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, údaje v účetnictví a účetní závěrka věrně zobrazuje stav majetku, závazků a finanční situaci obce, účetnictví je plně v souladu s § 7, odst.1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů vedeno úplně, přehledně, průkazným způsobem a správně.

Ověřovatelé doporučili předložit výkaz o hospodaření a roční účetní závěrku obce za rok 2002 ke schválení obecnímu zastupitelstvu.

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje na základě výkazu o hospodaření, roční účetní závěrce obce za rok 2002 a zápisu z Auditu roku 2002 výsledek hospodaření roku 2002 bez výhrad.

Ing.Včelák - seznámil zastupitelstvo obce s finanční situací obce a plánovaným rozpočtem pro rok 2003.

Zůstatek běžného účtu k 31.12.2002 činí 1 150 756,65 Kč a zůstatek úvěru k 31.12.2002 činí 1 239 999,80 Kč. Rozpočet roku 2003:

Příjmy (v tisících Kč)
Třída 1 Daňové příjmy 1 571,50
Třída 2 Přijaté dotace ze SR 51,30
Třída 3 Nedaňové příjmy 9,50
Třída 4 Kapitálové příjmy 3,70
Příjmy celkem 1 636,00Zapojení zůstatku (v tisících Kč)
Zapojení zůstatku roku 2002 192,50
Celkem zůstatek roku 2001 957,66Výdaje (v tisících Kč)
Třída 5 Běžné neinvestiční výdaje 1 022,90
Třída 6 Kapitálové výdaje 205,60
Třída 8 Splátka úvěru 600,00
Výdaje celkem 1 828,50

Rozpočet je plánován jako vyrovnaný.

Financování docházky žáků do ZŠ je bráno jako předběžné, plánováno je s cca 92,6 tis. Kč. Tato částka bude upravena a doplněna dle konkrétních hodnot ( za Praskačku, Osice a Hradec Králové ). Předložený přehled financování žáků máme pouze od ZŠ Praskačka, a to 3 923,80 Kč/žák, přehled předložený od ZŠ Osice je v projednávání a dozná ještě změny. Do ZŠ Osice docházejí 2 děti, do ZŠ Praskačka dochází 7 dětí a do ZŠ Hradec Králové dochází 17 dětí.

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočet na rok 2003.

Ing.Včelák - Na základě problému spojených s nezodpovědností některých obyvatel naší obce dochází k opakovanému odstavování čerpání v důsledku vhazování dámských vložek, hygienických utěrek (objevili se na trhu nedávno a jsou z houževnatého nerozpustného materiálu) a dalších předmětů, které způsobí ucpání oběžného kola čerpadla a následné zablokování.

Byl přednesen požadavek na nákup zabezpečovacího a hlídacího zařízení pro ČOV v provedení GB 050. Toto zařízení umožňuje monitorování chodu čerpadel na ČOV a v případě výpadku či poruchy zaslat hlášení e-mailem na určená čísla mobilních telefonů. Součástí dodávky je i mobilní telefon specielně přizpůsobený pro toto zařízení typ Ericsson A1018. Součástí dodávky bude i propojovací kabel a software pro programování zařízení přes PC.

Zastupitelstvo schvaluje nákup uvedeného zařízení pro ČOV II, pokud se osvědčí pak i pro ČOV I.

Ing.Včelák - Byl přednesen požadavek na nákup pomocného čerpadla pro umístění do čerpací šachty u ČOV II, toto čerpadlo by mělo pokrýt svým chodem časovou prodlevu mezi ohlášením poruchy a možností nástupů na provedení opravy nebo vyčištění čerpadla.

Zastupitelstvo schvaluje nákup tohoto čerpadla pro ČOV II, pokud se toto řešení osvědčí a bude potřebné i pro ČOV I. bude realizováno dodatečně.

Ing.Včelák - Byl přednesen požadavek na nákup nového PC pro obecní úřad, stávající PC (procesor 300Mhz) již neumožňuje nové úpravy a posilování výkonu, tak aby plně zastal veškerou práci /jedná se hlavně o potřebnou rychlosti a výkon procesoru a nároky kladené současnou agendou/. Výrobci software neustále kladou vyšší nároky na výkon PC.

V plánu rozvoje je doplnění evidence pozemků o software pro zobrazení katastru obce (mapy) včetně potřebných dat o pozemcích, vlastnických vztazích, sítích položených v zemi v celé obci. Toto řešení přispěje k lepšímu plánování do budoucna.

Zastupitelstvo schvaluje nákup nového PC dle specifikace, kterou zpracoval ing.Včelák.

Ing.Včelák - V rámci proběhlé plynofikace obec je uzavírána smlouva se Správou a údržbou silnic Plačice na užívání komunikace v jejich správě na částku 13 100,- Kč, číslo smlouvy 06/02/OU/K.

Zastupitelstvo bere smlouvu na vědomí a schvaluje.

Schůze zakončena v 20,30 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov