Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Zápis ze zasedání zastupitelstva - 30. 3. 2006

Program jednání:

 • Návrh a schválení programu jednání
 • Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 • Projednání hospodaření obce za rok 2005
 • Závěrečný účet obce za rok 2005
 • Informace o úvěru z roku 2004 a stav financi v roce 2006
 • Žádost o dotaci na úroky v roce 2006
 • Žádost o dotaci na UPD obce v roce 2006
 • Informace o účasti na soutěží Zlatý erb
 • Výsadba nové zeleně
 • Plynofikace dotační náklad 1.750 tis. Kč
 • Diskuse

Přítomní: p.Andrašovský, p.Bílek, p.Hanousek, p.Nunvářová, p.Nosková Omluvení: ing.Drahokoupilová, p.Hanušová, p.Štoček, p.Tichý Pracovník OÚ: Ing.Včelák Občané: celkem 16 osob – uvedeno v prezenční listině Hosté: - - - Zapisovatel(ka): ing.Drahokoupilová Ověřovatelé: p.Hanousek, p.Nosková

Schůze zahájena v 19.00 hod.

Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský a přivítal všechny přítomné.

p.Andrašovský – jako zapisovatel dnešního jednání je navržena paní ing.Drahokoupilová, jako ověřovatelé zápisu jsou navrženi p.Hanousek, p.Nosková. Hlasovaní k návrhu programu jednání OZ a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Zastupitelstvo schvaluje tento bod jednohlasně (přítomno 5 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák – seznámil všechny přítomné se stavem financí obce k 31.12.2005,

Hospodaření roku 2005

Počáteční stav účtu k 31.12.2004 činí 1 571,84 tis. Kč.

Příjmová strana

 • třída 1 celkem 2 204,32 tis. Kč
 • třída 2 celkem 58,15 tis. Kč
 • třída 3 celkem 0,00 tis. Kč
 • třída 4 celkem 179,35 tis. Kč

Příjmy celkem 2 441,82 tis. Kč

Výdajová strana

 • Výdaje - třída 5 celkem 1 267,24 tis. Kč
 • Výdaje - třída 6 celkem 0,00 tis. Kč
 • Financování - úvěr - třída 8 celkem 628,40 tis. Kč
 • Výdaje celkem 1 895,64 tis. Kč

Ostatní

 • Přebytek hospodaření běžného roku 546,18 tis. Kč.
 • Konečný stav účtu k 31.12.2005 2 118,11 tis. Kč

Skutečný stav majetku obce

Stav ke dni 31.12.2005 činí podle jednotlivých kategorií:

 • (012) Nehmotný investiční majetek 114 008,00 Kč
 • (018) Drobný nehmotný investiční majetek 97 881,30 Kč
 • (021) Stavby 12 523 839,40 Kč
 • (022) Samostatné mov.věci a soub.mov. 401 153,80 Kč
 • (028) Drobný hmotný investiční majetek 463 410,85 Kč
 • (031) Pozemky 1 299 556,40 Kč
 • (041) Zálohy – nedokončené 277 400,00 Kč
 • (042) Zálohy – nedokončené 0,00 Kč
 • (069) Finanční investice 1 176 000,00 Kč
 • (112) Zásoby na skladě-skladové karty 27 132,39 Kč
 • (999) Operativní evidence 113 142,10 Kč

Závazky ke dni 31.12.2005

 • Zálohy 88 400,00 Kč
 • Pohledávky ke dni 31.12.2005
 • Pohledávky – došlé, zaúčt.fakt.se spl. v roce 2006 0,00 Kč
 • Pohledávky – nespl.závazky ze strany občanů 13 005,00 Kč

Zůstatky peněžních prostředků na účtech k 31.12.2005

 • Základní běžný účet 2 118 107,53 Kč
 • Pokladna 0,00 Kč
 • Zůstatek dlouhodobého úvěru k 31.12.2005
 • Zůstatek úvěru z roku 2004/I 3 110 000,00 Kč
 • Zůstatek úvěru z roku 2004/II 411 600,00 Kč
 • Úvěry celkem 3 521 600,00 Kč

Závěrečný účet obce za rok 2004

finanční výkaz Fin 2–12M za 13 měsíc 2005 finanční rozvaha Fin Uč OÚPO 3–02 stavy na účtech souhlasí se skutečností dle provedené inventarizace jak je uvedeno v inventárním protokolu k 31.12.2005 významné majetkové úkony (prodej, nakup a směna majetku) - nerealizoval se dotace - čerpání dle položek (včetně dotace, které byly poskytnuty z rozpočtu obce) jsou uvedeny v samostatné zprávě zápis z auditu – přečteno s komentářem pro objasnění jednotlivých bodů.

p.Andrašovský - seznámil zastupitelstvo obce s výsledkem auditu a přečetl zprávu. Auditu se za obec Urbanice účastnil Ing.Včelák a p.Andrašovský. Audit proběhl ve dnech 12.12.2005 a 02.03.2006 na obecním úřadě.

Audit hospodaření obce za rok 2005 - výsledek přezkoumání:

Závěrka k 31.12 2005 byla přezkoušena v plném rozsahu.

Byl ověřen soulad stavu účtů vykazovaných v Rozvaze územních samosprávných celků (Uč OUPO 3-02) se stavy majetku, pohledávek a závazků dle výsledku inventarizace a nebyly zjištěny nedostatky.

Rozvaha je v majetkovém okruhu sestavena správně a v souladu se skutečností, veškerý majetek tř. 0 je v pasivech Rozvahy Fondem dlouhodobého majetku na účtu 901 a dlouhodobým úvěrem na účtu 951.

Kontrolou účtů 933, 965 a 964 nebyly zjištěny nedostatky.

Výsledek finančního hospodaření na rozvahovém účtu 933, který v tomto případě vykazuje přebytek výdajů nad příjmy ve výši Kč 1.403.492,47, je z pohledu finanční situace obce vykázán správně a v souladu se skutečností.

Závěr auditu hospodaření obce za rok 2005

Při přezkoumání hospodaření podle §10 odst. 2 zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a Dobrovolných svazků obcí a) nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Přes níže uvedený podíl úvěru na ročním objemu rozpočtu se zde nejeví riziko negativního dopadu na další činnost a finanční situaci obce. Roční splátky úvěrů jsou dostatečně zajištěny rozpočtovými příjmy a jsou řádně promítnuty nejen do výdajové části rozpočtu na rok 2005, ale i rozpočtového výhledu, který je sestaven na celé období splatnosti úvěru.

Ověřovatelé doporučili předložit výkaz o hospodaření a roční účetní závěrku obce za rok 2005 ke schválení obecnímu zastupitelstvu bez výhrad.

Zastupitelstvo Obce Urbanice projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2005: projednáno bez výhrad - výsledek auditu - nebyly zjištěny chyby a nedostatky - je uvedeno ve zprávě z auditu ze dne 02.03.2006. Závěrečný účet obce se schvaluje jednohlasně (přítomno 5 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák – seznámil všechny přítomné se stavem financí obce k 29.03.2006, kdy na běžném účtu bylo celkem 2 .541.312,00 Kč.

Obec má zpracován finanční výhled až do roku 2011 s ohledem na své závazky s ohledem na splácený úvěr. Splácení úvěru je v tomto stavu:

Zůstatek úvěru z roku 2004/I 3 110 000,00 Kč
Zůstatek úvěru z roku 2004/II 411 600,00 Kč

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje jednohlasně (přítomno 5 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský – do konce ledna 2006 obec podávala žádosti o poskytnutí dotací, ale bylo možno žádat pouze na dva dotační tituly. Žádost byla podána na:

 • Dt 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby, občanská vybavenost a infrastrukturu v celkových nákladech 363 tis. Kč z toho dotace 50 %, cožje 181,5 tis. Kč
 • Dt 5 – Dotace úroků z úvěru v celkovém nákladu 164 tis. Kč z toho dotace 70 %, což je 114,8 tis. Kč

Žádosti byly podány prostřednictvím Magistrátu města Hradce Králové na POV (program obnovy venkova), který tento typ dotace spravuje. Pro zdárné zajištění čerpání dotací se vždy uzavírá smlouva o poskytnutí.

Zastupitelstvo s podáním a přijetím dotací včetně uzavření smluv souhlasí a schvaluje jednohlasně (přítomno 5 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský – dne 27.03.2006 jsme byly informováni o zveřejnění výsledků vyhodnocení podaných žádosti zastupitelstvem Královéhradeckého kraje. Postup vyhodnocení byl schválen Zastupitelstvem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje dne 9.3.2006, usnesení č. 11/673/2006 požadované dotace byly kráceny, může být realizována jenom jedna akce nebo mohou být sníženy celkové náklady, vždy musí být dodrženy podmínky vyhlášeného POV! Pro naši obec bylo schváleno 99.304,-- Kč na oba dotační tituly. Vzhledem k možnosti kumulace celé finanční částky na jeden dotační titul, rozhodla se obec uvedenou dotační částku použít na úhradu úroků z úvěru. Zastupitelstvo bere na vědomí a s přijetím dotací včetně uzavření smluv souhlasí a schvaluje jednohlasně (přítomno 5 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák – seznámil všechny přítomné se stavem výběru poplatku za likvidaci komunálního odpadu bylo dosud vybráno 98.050,00 Kč, zbývá vybrat pro rok 2006 ještě 24.800,00 Kč. Z minulých let má obec pohledávky u občanů ve výši 9.000,00 Kč. Celkový roční náklad na realizaci odvozu komunálu bude v letošním roce představovat nákladovou položku ve výši 140 tis. Kč, obec doplácí cca 20 tis. Kč proti vybrané hotovosti od občanů. Zastupitelstvo bere výše uvedenou informaci na vědomí.

p.Andrašovský – informace o účasti webové prezentace naší obce na celostátní soutěži Zlatý Erb 2006. Stránky naší obce www.urbanice.cz se opět umístily v krajském kole Královéhradeckého kraje, kde získaly druhé místo. Zastupitelstvo tuto informaci bere na vědomí.

p.Andrašovský – v letošním roce bude pokračovat dokončování výsadby nové zeleně na zbývající části návsi. Realizaci této etapy bude mít na starosti firma Okrasné školky JAŠOVI Žiželice nad Cidlinou. Zastupitelstvo schválilo jednohlasně (přítomno 5 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský – byly navrženy tyto příspěvky na pořádání kulturních akcí:

 1. Dětský maškarní ples – částka cca 2 tis. Kč v 03/2006
 2. Posezení pro účastníky "pálení čarodějnic" – částka 2 tis. Kč v 04/2006
 3. Dětský den s divadelním představením – suma cca 5 tis. Kč v 08/2006
 4. Úhrada dopravy autobusem do divadla, dle požadavků kulturní komise

Zastupitelstvo schválilo příspěvek v navržené výši jednohlasně (přítomno 5 členů zastupitelstva).

Schůze zakončena ve 20,10 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice