Zápis ze zasedání zastupitelstva - 5. 10. 2006

Program jednání:

 • Návrh a schválení programu jednání
 • Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 • Komunální volby 2006
 • Změny rozpočtu
 • Informace o stavu financi
 • Splácení dlužných částek
 • Úhrada poplatku za komunální odpad
 • Kontrola na OSSZ HK
 • Oprava střechy úřadu
 • Výsadba nové zeleně
 • Diskuse

Přítomní: p.Andrašovský, p.Bílek, p.Hanousek, p.Nunvářová, p.Nosková, ing.Drahokoupilová, p.Štoček, p.Tichý p.Hanušová, Pracovník OÚ: Ing.Včelák Zapisovatel(ka): ing.Drahokoupilová Ověřovatelé: p.Štoček, p.Hanušová

Schůze zahájena v 19.00 hod.

Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský a přivítal všechny přítomné.

p.Andrašovský – jako zapisovatel dnešního jednání je navržena paní ing.Drahokoupilová, jako ověřovatelé zápisu jsou navrženi p.Nosková, p.Nunvářová. Hlasovaní k návrhu programu jednání OZ a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Zastupitelstvo schvaluje tento bod jednohlasně (přítomno 9 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský – přivítal zastupitele obce po prázdninách a popřál jim hodně úspěchů do komunálních voleb konaných v říjnu letošního roku. Do komunálních voleb kandidují tito občané, kterým byla vylosována tato pořadová čísla:

 1. Ivana Nosková
 2. Jitka Burdová
 3. Jaroslava Dvořáčková
 4. Ladislav Štoček
 5. Milan Hanousek
 6. Josef Andrašovský
 7. Richard Bílek
 8. Jaroslav Pechánek
 9. Zdeňka Pechánková
 10. Libuše Drahokoupilová, Ing.
 11. Venuše Hanušová

Ing.Včelák – změna schváleného rozpočtu obce:

 

 1. změna rozpočtování pro ZŠ Osice – 1 žák á 4.673,00 Kč = přesune se suma 4.673,- Kč z rozpočtové rezervy na účtu 3113 5901 na účet 3113 5321
 2. změna rozpočtování na docházku dětí do základních škol – ZŠ Habrmanova 6 x 2.013 Kč/žák a ZŠ Kukleny 15 x 4.258 Kč/žák = přesune se suma 75.948,- Kč z rozpočtové rezervy na účtu 3113 5901 na účet 3113 5321
 3. změna rozpočtování pro Dotaci na činnost Mikroregionu urbanická brázda ve výši 4.532,50 Kč = přesune se suma 4.532,50 Kč z rozpočtové rezervy na účtu 6171 5901 na účet 6171 5329
 4. změna rozpočtování pro Dotaci na veřejnou zeleň v rámci Mikroregionu urbanická brázda ve výši 23 944,00 Kč = přesune se suma 23.944,00 Kč z rozpočtové rezervy na účtu 3633 5901 na účet 3745 5329.
 5. změna rozpočtování pro Dotaci na inženýrskou činnost pro Sdružení obcí pro plynofikaci urbanické brázdy ve výši 5.500,00 Kč = přesune se suma 5.500,00 Kč z rozpočtové rezervy na účtu 3633 5901 na účet 6171 6349

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje jednohlasně (přítomno 9 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák – seznámil všechny přítomné se stavem financí obce k 30.9.2006, kdy na běžném účtu bylo celkem 2.691.186,13 Kč.

Splácení úvěru je k 31.5.2006 v tomto stavu:

 • Zůstatek úvěru z roku 2004/I k 30.09.2006 2.710.000,00 Kč
 • Zůstatek úvěru z roku 2004/II k 30.09.2006 352.800,00 Kč

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje jednohlasně (přítomno 9 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák – seznámil všechny přítomné se stavem výběru poplatku za likvidaci komunálního odpadu, bylo dosud vybráno 116.050,00 Kč, zbývá vybrat pro rok 2006 ještě 7.950,00 Kč.

Z minulých let měla obec pohledávky u občanů v celkové výši 10.450,00 Kč, z toho je k dnešnímu dni již uhrazeno 6.650,00 Kč, vybrat je ještě 3.900,00 Kč.

Výběr ostatních poplatků k 30.09.2006 je v tomto stavu (vybráno):

 • Poplatek ze psa 2.980,00 Kč
 • Pronájem pozemků 3.201,00 Kč
 • Správní poplatky 100,00 Kč
 • Stav.povolení 1.200,00 Kč
 • Pronájem kulturáku 1.000,00 Kč
 • Stoly a židle 106,00 Kč
 • Výsuvný žebřík 210,00 Kč
 • Ost.prodej 8.190,00 Kč
 • Vratka divadlo 4.290,00 Kč
 • Vratka VČP 3.388,00 Kč
 • Odvod za divadlo 4.290,00 Kč

Zastupitelstvo obce bere na vědomí (přítomno 9 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák – dne 6.10.2006 proběhne kontrola plnění povinností malé organizace vůči Okresní správě sociálního zabezpečení v Hradci králové. Výsledkem bude protokol z kontroly, se kterým bude zastupitelstvo seznámeno při příštím zasedání. Zastupitelstvo bere na vědomí (přítomno 9 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský – Informace k plynofikaci - přípojky na plyn - v současné době to nevypadá příliš utěšeně v jednotlivých obcích co se týká plnění počtu přípojek s plynoměrem. Realizace přípojek na hlavní plynovodní řad dopadla dobře. V naší obci jsme ve stavu kdy nám do 50 % schází asi 2 přípojky, ze strany občanů se zřejmě nedá očekávat žádná výrazná změna v postoji k vytápění plynem. Naše obec má v současné době zrealizováno vytápění v objektu obecního úřadu a v místní prodejně. Navrhuji za naši obec ještě v letošním roce zrealizovat změnu vytápění v objektu Místního kulturního domu a pomoci místnímu fotbalovému oddílu AFK Urbanice s realizací přípojky do objektu kabin, tak aby zde vzniklo nové odběrné místo. Přípojku do objektu AFK nutno projednat se zástupcem oddílu. Současně je nutno působit na spoluobčany a motivovat je k dalšímu postupu plynofikací soukromých objektů. V místní 6-bytovce je již zaveden plyn až k odběrným místům, zatím se snad nikdo nepřipojil. Zastupitelstvo bere na vědomí a návrh jednohlasně schvaluje (přítomno 9 členů zastupitelstva)

p.Andrašovský – v letošním roce se bude provádět oprava střechy obecního úřadu Urbanice, to znamená zhotovení nové střešní konstrukce a na zdění obvodového zdiva o cca 4 řádky včetně betonového věnce. Stavební povolení na uvedenou akci bylo již vydáno. Zadáno bylo zhotovení vazby a objednána krytina Besk Praskačka. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje jednohlasně (přítomno 9 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský – v letošním roce je dokončována výsadby nové zeleně ve zbývající části návsi. Realizaci této etapy je pověřena firma Okrasné školky JAŠOVI Žiželice nad Cidlinou. Náklad bude představuje cca 50 tis. Kč, na uvedenou akci získala obec část prostředků od Mikroregion urbanická brázda. Zastupitelstvo schválilo jednohlasně (přítomno 9 členů zastupitelstva).

Schůze zakončena ve 20,00 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov