Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Zápis ze zasedání zastupitelstva - 6. 12. 2001

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 6. 12. 2001 (v Kulturním domě v Urbanicích).

Přítomní: p.Andrašovský, p.Bílek, ing.Drahokoupilová, p.Štoček, p.Hanousek, p.Fejgl, p.Nosková
Omluveni: p.Tichý, p.Pechánek
Pracovník OÚ: ing.Včelák
Zapisovatel: ing.Drahokoupilová
Ověřovatelé: p.Nosková, p.Fejgl

Schůze zahájena v 19,00 hod

Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský.

Hlavním důvodem dnešního zasedání je změna stanov názvu a zřizovací listiny pro "Sdružení pro plynofikaci urbanické brázdy" dle platné legislativy.

Byla přečtena zřizovací smlouva a stanovy dle nové legislativy pro vznik "Svazku obcí pro plynofikaci urbanické brázdy". Členové zastupitelstva jednohlasně odsouhlasili nové listiny, obec bude i nadále součástí tohoto svazku obcí.

Ustavení inventarizační komise. Starosta obce navrhl a jmenoval do inventarizační komise tyto členy zastupitelstva - předseda inventarizační komise: p.Andrašovský (starosta obce), členové komise Ing.Drahokoupilová a p.Štoček z řad občanů obce p.Pechánková. Členové zastupitelstva složení inventarizační komise schválili.

Obecnímu zastupitelstvu byl předložen k posouzení a informování investiční záměr zástupce firmy p.Gajdošíka na vybudování čerpací stanice PHM v prostoru odstavných ploch bývalého motorestu Maják. Dle podané informace snad jednal i se zástupcem vlastníka p.Síbrem.

Pro upřesnění bylo pojednáno o stavebních úpravách probíhajících v prostoru pozemkových parcel pařících k objektu bývalého motorestu Maják. bylo konstatováno, že oplocení je realizováno bez stavebního povolení na drobnou stavbu a bez předložení dokladů o vlastnictví k nemovitosti.

Zastupitelstvo obce bylo informováno o realizaci plynofikace a o stavu závazků naší obce vůči dodavateli, firmě REALSTAV Pardubice. Obec má uhrazenu částku sestávající se z 50% vlastních prostředků a 50% prostředků ze SFŽP, což je celkem 3 169 tis. Kč vč. DPH.

Stav běžného účtu je 275 tis. Kč, obec vlastní na Sporoinvestu u ČS a.s. HK 500 tis. Kč, v nadcházejícím období bude k úhradě záloha na el.energii 1/2001-2002, nákup ovoce pro vánoční nadílku dětem, úhrada faktury TSmHK za odvoz kom.odpadu.

Vánoční nadílka je naplánována na 20.12.2001 a je nutné aby s tím členové zastupitelstva počítali. Začátek přípravy je v 19 hod na obecním úřadě.

Zastupitelstvo bylo seznámeno se stížností p.Lebišové na vypouštění odpadních vod u čp. 42 do prostoru zahrady v těsné blízkosti studně u čp. 20 ( p.Lebišové ). Obec písemně informovala vlastníka čp. p.Vejmanovou s kopií pro p.Lebišovou o možnosti a nutnosti připojení uvedené nemovitosti na veřejnou splaškovou síť obce.

Schůze zakončena v 20,00 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice