Zápis ze zasedání zastupitelstva - 8. 11. 2001

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 8. 11. 2001 (v Kulturním domě v Urbanicích).

Přítomní: p.Andrašovský, ing.Drahokoupilová, p.Nosková, p.Fejgl, p.Štoček, p.Tichý, p.Bílek, p.Pechánek a p.Hanousek
Omluveni: -
Pracovník OÚ: ing.Včelák
Zapisovatel: p.Kratochvíl Pavel
Ověřovatelé: p.Nosková, p.Hanousek

Schůze zahájena v 19,00 hod

Úvodem pan starosta představil Ing.Zvolánka a Ing.Chládka, zpracovatele a předkladatele urbanistické studie obce Urbanice, která zde byla projednána.

Předkladatelé studie seznámili přítomné s navrhovanými změnami a využitím ploch v obci, inženýrskými sítěmi, jejich budoucím výhledem. Občané byli seznámení s možným budoucím rozvojem obce.

Zároveň byla projednána návaznost na zpracovaný projekt ÚSES v k.ú. Urbanice.

Ing.Včelák seznámil občany s finanční situací obce, úvěry a způsob jejich splácení (stav k 31.10.2001).

Běžný účet 275 847,20 Kč, podílové listy Sporoinvest v ceně 500 tis. Kč. Termínované vklady byly zrušeny a postupně použity na splácení plynofikace. Pro financování plynofikace je využívána dotace ze SFŽP, kterou získalo Sdružení obcí pro plynofikaci urbanické brázdy. V současné době je uhrazena částka 1 453 712,30 Kč, zůstatek úvěru k 31.10.2001 činí 1 989 999,80 Kč.

Audit hospodaření obce proběhne ve dvou termínech, 11.12.2001 a ve 02 - 03/2002, s výsledky bude veřejnost seznámena.

Plynofikace

  • Předání dokončené stavby stavební firmou budoucímu provozovateli VČP HK probíhá ve druhém týdnu měsíce listopadu.
  • Byly podány informace o náležitostech potřebných k vydání stavebního povolení. Stavební povolení je podmínkou pro realizaci připojení RD na rozvod plynu.

Diskuse

  • pí.Vlková: Špatný stav vozovky ulice východní, absence kanalizace.
  • p.Plichta: Totéž, nefunguje stávající kanalizace povrchových vod, požadavek na plánovanou opravu vozovky.

Odpověď

  • Na dokončení kanalizace nejsou finanční prostředky, rovněž by bylo nehospodárné opravovat vozovku, když se bude otvírat pro dokončení kanalizace.

Schůze zakončena v 19,45 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov