Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Zápis ze zasedání zastupitelstva - 9. 11. 2006

Program jednání:

 • Návrh a schválení programu jednání
 • Návrh a schválení zapisovatele
 • Návrh a schválení ověřovatelů zápisu
 • Složení slibu členů zastupitelstva obce (§ 69 odst. 2 zákona o obcích).
 • Volba starosty, místostarosty
 • Jmenování členů výborů obce
 • Odměny zastupitelstva
 • Schválení jednacího řádu obecního zastupitelstva.
 • Diskuse
 • Závěr

Přítomní: p.Andrašovský, p.Bílek, p.Hanousek, p.Dvořáčková, p.Nosková, ing.Drahokoupilová, p.Štoček, p.Burdová, p.Hanušová, Pracovník OÚ: ing.Včelák Občané: dle presenční listiny Zapisovatel(ka): ing.Drahokoupilová Ověřovatelé: p.Štoček, p.Hanušová

Schůze zahájena v 19.00 hod.

Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský a přivítal všechny přítomné: "Vítám Vás na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce (města). Zasedání bylo svoláno starostou obce p.Andrašovským dne 30.10.2006 a informace o konání ustavujícího zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního (městského) úřadu dne 30.10.2006 tj. nejméně 7 dní před ustavujícím zasedáním. Ustavující zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona o obcích".

Konstatuji, že podle prezenční listiny je přítomno 9 členů zastupitelstva, tedy nadpoloviční většina členů zastupitelstva.

První bod – program jednání a jeho schválení

Druhý bod – jako zapisovatel dnešního jednání je navržena paní ing.Drahokoupilová

Třetí bod – jako ověřovatelé zápisu jsou navrženi p.Nosková, p.Hanušová

Má někdo ze členů zastupitelstva námitky proti programu, nebo návrhy na jeho změnu? Pokud ne, dávám hlasovat o dnešním programu. Hlasovaní k návrhu programu jednání obecního zastupitelstva a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Zastupitelstvo schvaluje tento bod jednohlasně (přítomno 9 členů zastupitelstva).

Čtvrtý bod – složení slibu členů zastupitelstva. Podle § 69 odst.3 zákona o obcích skládá slib člen zastupitelstva do rukou předsedajícího po přečtení slibu pronesením slova „slibuji". Složení slibu potvrdí svým podpisem. Slib přečte Ing.Včelák (nemusí být členem zastupitelstva) a po jeho přečtení prosím členy zastupitelstva, aby v abecedním pořadí přistoupili k předsedajícímu a složili slib. Složení slibu potvrdí svým podpisem pod text slibu. Konstatuji, že všichni přítomní členové zastupitelstva složili zákonem stanovený slib a mohou se ujmout svého mandátu.

Pátý bod – volba starosty, místostarosty. V naší obci se rada obce neustavuje vzhledem k tomu že zastupitelstvo nemá potřebný počet členů který by to umožňoval (Počet členů rady obce je od 5 do 11 členů a nesmí být vyšší než je 1/3 počtu členů zastupitelstva.). Před přistoupením k volbě starosty dávám návrh, aby hlasování o návrzích na starostu a místostarostou bylo veřejné. Hlasovaní k návrhu na způsob hlasování při volbě starosty a zástupce starosty - zastupitelstvo schvaluje tento návrh jednohlasně (přítomno 9 členů zastupitelstva).

Volba starosty - navrhuji za starostu obce pana Josefa Andrašovského. Hlasovaní k návrhu na funkci starosty - zastupitelstvo schvaluje tento návrh 8 hlasy, 1 se zdržel (přítomno 9 členů zastupitelstva). Protože starosta byl řádně zvolen, předávám mu řízení tohoto zasedání.

Děkuji paní Hanušové za dosavadní řízení zasedání zastupitelstva a můžeme přejít k dalšímu bodu, kterým je volba místostarosty.

Navrhuji za zástupce starosty obce paní Libuši Drahokoupilovou, ing.

Hlasovaní k návrhu na funkci starosty - zastupitelstvo schvaluje tento návrh 8 hlasy, 1 se zdržel (přítomno 9 členů zastupitelstva)

Šestý bod – Zřízeny budou tyto výbory:

 1. finanční výbor
 2. kontrolní výbor
 3. kulturní a sociální výbor
 4. stavební výbor
 1. předsedu finančního výboru p.Hanušová Venuše a členy finančního výboru p.Burdová Jitka, p.Pechánková Zdeňka
 2. předsedu kontrolního výboru p.Bílek Richard a členy kontrolního výboru p.Hanousek Milan, p.Pechánková Zdeňka
 3. předsedu kulturního a sociálního výboru p.Nosková Ivana a členy kulturního a sociálního výboru p.Dvořáčková Jaroslava
 4. předsedu stavebního výboru p.Štoček Ladislav a členy stavebního výboru p.Včelák Vladimír, p.Horáček Miloš

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje zřízení uvedených výborů 9 hlasy (přítomno 9 členů zastupitelstva)

Sedmý bod – stanovení měsíčních odměn zastupitelstva a výborů zastupitelstva:

 • starosta 7.148 Kč vypláceno měsíčně
 • zástupce starosty 6.390 Kč vypláceno měsíčně
 • předsedové výborů 500 Kč vypláceno měsíčně

Zastupitelstvo souhlasí a schvaluje tento návrh 9 hlasy (přítomno 9 členů zastupitelstva).

Osmý bod – je schválení jednacího řádu. Navrhuji aby jednací řád byl schválen ve stavu, který byl používán doposud. Hlasovaní k návrhu jednacího řádu. Zastupitelstvo schvaluje tento bod jednohlasně (přítomno 9 členů zastupitelstva).

Diskuse: nebyla

Závěr: Děkuji všem členům zastupitelstva a přítomným občanům za účast a ukončuji zasedání zastupitelstva.

Schůze zakončena ve 20,00 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice