Zápis ze zasedání zastupitelstva - 9. 5. 2002

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 9.5.2002 (v Kulturním domě v Urbanicích).

Přítomní: p.Andrašovský, ing.Drahokoupilová, p.Štoček, p.Pechánek, p.Fejgl, p.Bílek
Omluveni: p.Tichý, p.Nosková, p.Hanousek
Pracovník OÚ: ing.Včelák
Zapisovatel: ing.Drahokoupilová
Ověřovatelé: p.Štoček, p.Fejgl

Schůze zahájena v 19,00 hod

Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský.

Úvodem pan starosta představil Ing.Arch.Chládka jako budoucího zpracovatele na změně již dokončené a projednané "Urbanistické studie obce Urbanice" na uzemní plán obce Urbanice. Návrh zadání "Územního plánu obce Urbanice" zpracoval Ing.Včelák a bude sloužit jako podkladový materiál pro další práci projekční firmy, jejímž zástupcem je výše jmenovaný Ing.Arch.Chládek.

Znění návrhu zadání Územního plánu obce Urbanice bylo přečteno veřejnosti s požadavkem na připomínkování a případné doplnění.

Ke znění návrhu zadání nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

Zastupitelstvo obce se zněním zadání "Územního plánu obce Urbanice" souhlasí a schvaluje bez připomínek.

Ing.Včelák seznámil občany s finanční situací obce, auditem hospodaření a úvěrem u ČS a.s. HK, který obec splácí.

Stav úvěru k 31.03.2002 je 1 689 999,80 Kč splatnost úvěru je do konce roku 2004.

Běžný účet vedený u ČS a.s. HK k 30.04.2002 je 720 000,00 Kč.

Audit hospodaření obce proběhl ve dnech 11.12.2001 a 06.03.2002. Kontrolu hospodaření prováděl OkÚ HK. Výsledek auditu bal zhodnocen v protokolu o kontrole, s tímto závěrem: Ověřovatelé obdržely veškeré potřebné údaje o hospodaření obce a všechny doklady procházející účetnictvím. Hospodaření obce je průkazné a věrně zachycuje účetní operace obce. Namátkově byly kontrolovány doklady celého roku. Veškeré příjmy a výdaje byly řádně zaúčtovány a řádně vedena o účetních operacích evidence.

Obec měla zakoupeny podílové listy Sporoinvest a dva Termínované vklady u ČS a.s. HK, tyto finanční aktivity byly v souvislosti s výstavbou plynofikace zrušeny a použity na úhradu nákladů stavby.

Majetek je veden na PC, byla provedena inventarizace majetku k 31.12.2001, obec má zpracovány vnitro organizační směrnice na vedení majetku a účetnictví. Ve výsledku je hospodaření schodkové, neboť přebytky minulých let jsou používány k úhradě úvěru, který obec splácí řádně. Drobné odchylky v provedených regulacích účetních operacích ( regulace plateb jistiny úvěru, vrácení termínovaných vkladů na běžný účet obce a regulace dvou položek - jedné příjmové a jedné výdajové) byly dohledány a opraveny, tak aby výsledek hospodaření dával správné a přehledné výsledky o hospodaření obce. Závěrem zápisu bylo doporučeno projednání kontroly hospodaření obce v obecním zastupitelstvu. Se závěry auditu bylo seznámeno zastupitelstvo i veřejnost. Zápis o provedeném auditu hospodaření je založen u účetních dokladů roku 2001.

Ing.Včelák doplnil informaci o zpracovávané dokumentaci týkající se rozvoje obce.

Tato dokumentace je nutná pro zdárný rozvoj obce a také pro možnost si sáhnout v budoucnu na některé druhy dotačních titulů.

V současné době obec nemá možnost žádat o dotační tituly neboť máme vysokou míru zadluženosti obce.

Ing.Včelák podal informaci k problematice odvážení komunálních odpadů z naší obce.

Placení je dle vyhlášky č. 1/2002, která platí od začátku roku.

Platba za občana je 300 kč/rok (do 6 let a starší 70 let platí 50 %sazby).

Základním podkladem pro stanovení výše platby byla fakturace roku 2001.

V minulých letech platila obec část nákladů blížící se 40% sama z rozpočtových prostředků.

Množství odpadu vyprodukovaného v obci Urbanice

Rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Množství odpadu ( t/rok ) 46,24 54,34 55,11 46,54 41,04 42,03 46,01 51,44
Měcíc (2002) Množství odpadu(t/měsíc) Celkem
Leden 6,16 12 115,90
Únor 6,39 12 429,90
Březen 9,39 17 452,50
Duben 7,30 13 672,60
29,24 55 670,90

Ing.Včelák doplnil již dříve podané informace o průběhu plynofikace obce a jejich nákladech.

Celá stavební akce stála cca 3 170 000,- Kč z toho obec zaplatila ze svých rozpočtových příjmů 50% ceny a druhá část byla hrazena formou dotace 50% ze SFŽP.

Celé financování je vázáno na prokázání připojení 90% RD v obci vůči SFŽP.

Závěrem byla podána informace o zákazu skládkování další zeminy na volné ploše návse poblíž ČOV u obecního úřadu.

Splašková kanalizace v ulici Východní.

Byla dokončena a jsou postupně přepojovány jednotlivé RD.

Do této kanalizace nesmí bát zaústěna dešťová voda, tato voda by způsobovala proplachování ČOV a zhoršení činnosti.

Opravy komunikací a chodníků v ulici Východní a v ulici Západní budou prováděny až po zaplacení úvěru.

V současné době není dostatek volných finanční prostředků - prioritou je splácení úvěru.

Vznesen dotaz - p.Plichta čp.52 - sběr nebezpečných odpadů

Obec má vyčleněny prostory v čp. 22 - Stodola pro shromažďování těchto odpadů. Odvoz a likvidaci by prováděli následně TSmHK.

Informace o změně stanov a zakladatelské smlouvy Mikroregiónu urbanická brázda - projednáno a schváleno zastupitelstvem obce.

Schůze zakončena v 20,00 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov