Urbanice
19.4 °C
Dnes je Pondělí
17. 06. 202408:53
25. týden

Tvorba webu

Obsah 60% Funkce 95%

Ověřování listin a podpisů

na obecním úřadě (i po tel. domluvě mimo úř. dobu)

Doprava a bezpečnost

30. 5. 2024

Doprava

Autobusové spojení v Urbanicích

Autobusová zastávka se nachází na severní straně obce, na státní silnici I/11 naproti bývalé restauraci Maják. Přehledný seznam autobusů, které z naší obce odjíždějí všemi směry získáte na tomto odkazu

Autobusové spojení v sousední Praskačce

Další autobusová zastávka se nachází v sousední Praskačce. Zastávka „Praskačka,, kříž.“ se nachází na křižovatce u obchodu „U Holubců“. Přehledný seznam autobusů, které z této zastávky odjíždějí získáte na tomto odkazu.

Vlakové spojení

Vlaková zastávka mezi Urbanicemi a Praskačkou byla zřízena již v roce 18×x. Toto původní nádraží (nejprve zastávka) bylo následně nahrazeno novým vlakovým nádražím, které se nachází asi o 200 m dále od původní budovy směrem na Lhotu pod Libčany. Seznam vlaků, které z vlakového nádraží v Praskačce odjíždí získáte na tomto odkazu.

Bezpečnost v silniční dopravě

Na bezpečnost v silniční dopravě cílí zejména následující projekty:

Přesun autobusové zastávky

Obec Urbanice vlastní autobusovou zastávku na silnici I/11. Silnice je frekventovaná, přecházení nebezpečné. Cesta k zastávce vede odlehlou částí mezi průmyslovými a zemědělskými objekty bez veřejného osvětlení. Přístupová komunikace je částečně nezpevněná, v zimě se špatně udržuje, chybí chodníky. Zastávka je využívána zejména dětmi, bohužel některé jezdí i samostatně.

Záměrem obce je posunout zastávku do obce místo stávajícího umístění na frekventované silnici I/11. Představa je provedení nových nástupišť v souladu s ČSN a vyhlášky 398/2009 o bezbariérovém využívání staveb. Součástí bude také krytá čekárna. Umístění se předpokládá na místní komunikaci poblíže domu čp. 87. K tomuto místu také navazují nově provedené bezbariérové chodníky. Jízda autobusu by se prodloužila o cca 250 m (kladně projednáno s dopravcem).

Pro tento přesun je třeba realizovat vlastní autobusovou zastávku s nástupišti, chodníky pro napojení na stávající chodníky v obci, propustek přes občasný vodní tok a část komunikace v rozsahu výše uvedených konstrukcí.

zdůvodnění nutnosti přesunu zastávky od auditora z ČVUT – Fakulty dopravní ; K 622 Ústavu soudního znalectví v dopravě:

„Samotnou polohu oboustranné autobusové zastávky Urbanice lze z pohledu bezpečnosti silničního provozu označit za extrémně rizikovou. Fakticky nejen poloha (extravilán) ale i samotné stavební (absence bezbariérovosti, absence návaznosti na pěší infrastrukturu) a dopravně-inženýrské řešení (riziková nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h, šířkové uspořádání, absence možností bezpečného přecházení vozovky, absence přisvětlení) zastávky je zcela v rozporu s aktuálně platnými technickými předpisy v ČR (např. vyhláška č. 398/2009 Sb. a normy ČSN 73 6425 – 1, ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110). Za optimální dopravně-bezpečnostní situaci je možno jednoznačně označit přesunutí této zastávky VHD do intravilánového území obce, kde nejen infrastruktura pro pěší ale i místní dopravní režim bude odpovídat celospolečenským požadavkům na požadovanou úroveň bezpečnosti silničního provozu. Zároveň předmětný proces separace nejzranitelnějších účastníků silničního provozu a motorové dopravy, kterého bude docíleno přesunutím zastávky do intravilánu obce, je plně v souladu s dílčími cíli vládního dokumentu Strategie bezpečnosti silničního provozu 2021–2030.“

Rekonstrukce chodníků v obci Urbanice, Etapa II

Projekt řeší rekonstrukci chodníků podél silnice III třídy č. 32326 v průtahu obcí Urbanice. Ve střední části obce je řešena křižovatka s místními komunikacemi vč. doplnění přechodu pro chodce a jeho nasvícení. Součástí projektu je také nezbytné doplnění veřejného osvětlení obce, aby odpovídalo současným technickým normám. V rámci rekonstrukce chodníků také dojde k rekonstrukci nezbytného systému odvodnění.

Strategickým cílem projektu je zajištění bezpečného pohybu občanů podél frekventované silnice III/32326 v obci Urbanice. Bezpečná komunikace (chodník) propojí úsek severozápadní části obce Urbanice směrem do centra obce Urbanice. Zde se nachází základní občanská vybavenost (obchod, sportovní zařízení a umožní napojení na další chodníky do obce Praskačka (základní a mateřská škola s jídelnou, pošta, autobusové zastávky, vlakové zastávky, hasičská zbrojnice). Zároveň chodník umožní bezpečnou docházku obyvatel obce i dojíždějících autobusovou nebo vlakovou hromadnou dopravou z centra obce Urbanice případně Praskačky do firmy Tasso s.r.o., Saks s.r.o.

Vybudování chodníku je zásadní prioritou obce, neboť zvyšující se intenzita dopravy ohrožuje bezpečnost chodců (i dalších účastníků silničního provozu) a snižuje vzájemnou přístupnost klíčových lokalit a objektů občanské vybavenosti v centru obce a navazující obci Praskačka. Předmětem projektu bude realizace opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy u komunikace III/32326 v obci Urbanice. V rámci projektu dojde k rekonstrukci chodníku pro chodce, včetně nezbytných souvisejících objektů.

Rekonstrukce chodníků v obci Urbanice, Etapa III

Projekt cílí na doplnění chodníků podél místních komunikací v obci a je v přípravě.

Rekonstrukce chodníků v obci Urbanice, Etapa IV

Projekt cílí na úpravu chodníku přes železniční přechod a je v přípravě.

  Prosím čekejte...