Urbanice
18.6 °C
Dnes je Sobota
13. 07. 202408:24
28. týden

Tvorba webu

Obsah 60% Funkce 95%

Ověřování listin a podpisů

na obecním úřadě (i po tel. domluvě mimo úř. dobu)

Poskytování informací a příjem podání

Žádost o informace

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje obci Urbanice povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti.

Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního, pokud obsah v té konkrétní formě existuje.

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Kdo může žádat o informace

Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba. Žádost o informaci se podává povinnému subjektu, v jehož působnosti je daná informace. V případě, že se žádost dotýká práv třetích osob, bude žádost a základní údaje o žadateli poskytnuty této osobě k možnosti uplatnění jejích práv.

Jak a kam se obrátit

Žádost o informaci se podává:

 1. ústně osobně: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách
 2. ústně telefonicky: na příslušného představitele obce (starosta, místostarosta, administrativní pracovník)
 3. písemně – poštou nebo zanesením na adresu Obecní úřad Urbanice, čp. 40, 503 27 Urbanice
 4. elektronicky – na email elektronické podatelny epodatelna@urbanice.cz
 5. elektronicky – pomocí formuláře na této stránce
 6. elektronicky – donesení dotazu na elektronickém médiu do podatelny Obecního úřadu v úřední hodiny. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy (podrobnosti na této stránce)
 7. elektronicky – datovou schránkou: ewqa8r
Formát žádosti

K podání žádosti není potřeba předkládat žádné doklady.

Ze žádosti musí být zřejmé:

 • komu je určena
 • že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb
 • kdo žádost podává; žadatel uvede jméno, příjmení, datum narození (název, identifikační číslo), adresu místa trvalého pobytu (adresu sídla) nebo, není-li přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; adresou pro doručování se rozumí též elektronická a­dresa

Bez těchto údajů nebo není-li elektronická žádost podána na elektronickou adresu povinného subjektu, není žádostí ve smyslu zákona.

Upozorňujeme, že pokud se týká žádost práv třetích osob, budou těmto osobám poskytnuty základní identifikační údaje žadatele.

Doporučené formuláře si můžete stáhnout zde

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti.

Do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob podání odvolání

 1. písemně na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách
 2. písemně – poštou na adresu Obecní úřad Urbanice, čp. 40, 503 27 Urbanic
 3. elektronicky – na email elektronické podatelny epodatelna@urbanice.cz
 4. elektronicky – pomocí formuláře na této stránce
 5. elektronicky – datovou schránkou: ewqa8r

Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace

Odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Úhrada za jednoduché úkony

Úkon Cena
úhrada za jednoduché úkony 30,00 Kč/úkon
úhrada za složitější úkony dle skutečně vynaložených nákladů
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4 – jednostranně) 2,00 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4 – oboustranně) 2,50 Kč
úhrada za nosiče dat (CD/DVD) 15 Kč/kus
Poštovné a balné – doporučené psaní (při vyžadované
písemné odpovědi tradiční formou)
50 Kč/kus

  Prosím čekejte...