Urbanice
18.6 °C
Dnes je Sobota
13. 07. 202408:18
28. týden

Tvorba webu

Obsah 60% Funkce 95%

Ověřování listin a podpisů

na obecním úřadě (i po tel. domluvě mimo úř. dobu)

Strategický plán obce Urbanice

14. 3. 2022

Strategický plán obce Urbanice

Základní dokument Strategický plán obce Urbanice (dále „strategie obce“) začal vznikat v listopadu 2018. Myšlenkově se nejprve jednalo o systém cílů pro zkvalitnění života obyvatel v obci a také pro zlepšení správy obce. V následujících dvou letech ale značně „nabobtnal“. Strategický plán obce je uzpůsoben velikosti vesnice a počtu obyvatel a přímo vychází z potřeb obce s vidinou světlé budoucnosti. Tento plán sestává z následujících pilířů:

1. Dobré vztahy mezi lidmi – z pohledu veřejné správy je v této oblasti třeba dále podporovat místní spolkovou činnost, kulturu i sport, hledat jiné pojetí budovy i účelu kulturního domu, rozvíjet komunitní funkci místní knihovny. Z námětů k rozvoji je též zajímavé zabývat se zřízením obecní hospody s možností pořádání větších kulturních akcí, přesunutí obecního úřadu a tím možnosti zvětšení požární zbrojnice. Sportovní vyžití předpokládá vybudování nového multifunkčního nebo tréninkového hřiště.

2. Bezpečnost (v dopravě) – z pohledu správy obce jde zejména o bezpečnost chodců a zklidňování dopravy. To bude zajištěno vybudováním chodníků podél všech komunikací, budování přechodů pro chodce a míst pro přecházení, zklidňování bočních ulic, budování cyklostezek a prostorů pro bruslaře. Z časově vzdálenějších cílů je vhodná podpora rozvoje železniční dopravy, která musí být územím vedena tak, aby nepoškodila zájmy obce a následně přeložení vnitřní silnice III třídy na západní okraj obce a zřízení kruhového objezdu pro napojení obce na silnici č. 11.

3. Ochrana přírody – pro zachování rázu krajiny je třeba krajinu chránit a vytvářet prostor pro život. Z pohledu správy obce se jedná o rozšíření lesa v katastru obce, revitalizaci všech vodních ploch, budování míst pro ochranu zvěře a zamezení eroze půdy (remízky, příkopy) mimo zastavěnou část obce. V rámci revitalizace zelených ploch v obci se počítá se zřízením míst pro odpočinek občanů a jejich vybavení mobiliářem.

4. Odpadové hospodářství – je další oblast k hledání nové cesty pro zachování zdravější obce našim dětem. Zejména jde o systém předcházení vzniků odpadů a o dlouhodobou snahu o efektivní třídění a likvidaci odpadů. V oblasti likvidace splaškových vod se v měřítku obce jako největší výzva za poslední desetiletí jeví výstavba nové čistírny odpadních vod za obcí, která nahradí stávající dvě nefunkční čističky. Systém zamýšlené technologie je nastaven modulárně tak, aby bylo možno v budoucnu do čistírny odpadních vod přidávat komponenty pro zlepšení účinnosti. Přečištěnou vodu dále obec plánuje využívat ve stávajících vodních nádržích, a tím podporovat koloběh vody v přírodě. Vyčištěnou vodu lze také využívat pro zalévání zeleně. Začít hledat využití pro kalové odpady z ČOV.

5. Doprava obyvatel – důležitým cílem je přesun autobusové zastávky do centra obce, což výrazně zvýší komfort cestujících. Dlouho plánové zdvojkolejnění trati na jihu od obce přinese občanům zastávku blíže k obci s lepší dostupností a zajištěním potřebné bezpečnosti. S vybudováním dvoukolejné trati také souvisí cyklostezka, která vznikne podél kolejí až do Hradce Králové.

6. Energie – pro budoucí rozšíření obce je třeba pracovat na dokončení uložení energetických vedení do země a to jak NN tak VN. Z pohledu udržitelného rozvoje bude třeba začít implementovat alternativní zdroje energie do budov ve správě obce, provést přestavbu veřejného osvětlení s využitím úsporných technologií.

7. Bydlení a průmysl – pro obec je důležité podporovat plochy k rozvoji bydlení tak, aby mladí lidé mohli zdravě žít v obci a zakládat rodiny a postupně rozšiřovat obec. V žádném případě to ovšem neznamená podporovat developery, kteří by svým bezohledným jednáním rozbili ráz obce a způsobili její přelidnění, na které není infrastruktura připravena. Pro tuto podporu je nejdůležitější dokončit návrh nového územního plánu s regulačními prvky tak, aby si rozvoj vesnice zachoval původní ráz. Stejně tak je důležitá podpora průmyslu, pro něž je v novém územním plánu nutné vyčlenit dodatečné plochy, které budou citlivě zasazeny do vlastní obce.

8. Moderní správa, chytré technologie – jeden z nejdůležitějších cílů je zásadní modernizace informačních kanálů obce. Spočívat bude v zavedení vícekanálového komunikačního systému, který se bude skládat z následujících systémů:

a. Platformy „mobilního rozhlasu“ vč. komponent pro jednotnou komunikaci přes SMS, e-mail, web, elektronickou úřední desku (pokud na ni zpráva patří), sociální sítě (Facebook případně Twitter) a SMART dotykovou mobilní aplikaci.

b. Portál pro občany vč. integrace on-line dokumentů obce, formulářových asistentů a průvodců. Integrace kalendářů, kalendářů spolků a externích kalendářů. Portál může mít veřejnou a neveřejnou část. Systém podporující on-line platby např. generováním platebních předpisů s QR kódy apod.

c. On-line zpravodaj vč. archivu a vyhledávání

d. Systém zpětné vazby podporující princip E-demokracie – on-line minireferenda, ankety, průzkumy umožňující získání jednoduché i komplexní zpětné vazby (obrázek, video, text), hlášení závad či poruch nebo participativních rozpočtů.

Pro usnadnění práce by v systému bylo integrované fultextové vyhledávání s on-line náhledy vyhledaných výsledků. Systém bude otevřený pro budoucí doplnění funkcí, zejména napojení na GIS systém, napojení na DMS a přímé on-line platby.

Do webových stránek budou integrována také hlášení z tradičního rozhlasu (audio nahrávky).

e. Dále bude třeba dokončit digitalizaci úřadu zprovozněním zálohovacího centra pro data a dokončit kamerový systém v obci – ochranu klíčové infrastruktury. Pro budoucí fungování obce bude důležité dokončit optickou síť v obci a napojit ji na poskytovatele datových služeb.

  Prosím čekejte...