Urbanice
12.3 °C
Dnes je Neděle
14. 04. 202400:06
15. týden

Tvorba webu

Obsah 60% Funkce 95%

Ověřování listin a podpisů

na obecním úřadě (i po tel. domluvě mimo úř. dobu)

Rekonstrukce chodníků v obci Urbanice, etapa I.

16. 6. 2022
mmr-irop.png (23 KB)
Název programu a výzvy:

06 – Integrovaný regionální operační program

051/06_16_038­/CLLD15_01_029 – 1.výzva MAS Hradecký venkov-IROP-Doprava

Registrační číslo projektu:

CZ.06.4.59/0.0/0­.0/16_038/0006915

Název projektu:

Rekonstrukce chodníků v obci Urbanice, etapa I.

Cíle projektu:

Cílem projektu je vybudování nového a rekonstrukce stávajícího chodníku v obci Urbanice, které propojí severozápadní část obce s centrem a zajistí napojení na již existující chodníky směrem k sousední obci Praskačka, kde se nachází občanská vybavenost i zastávky hromadné dopravy. Nové chodníky budou využívat jak obyvatelé obce Urbanice, kteří jezdí za prací či do vzdělávacích institucí, tak i lidé, kteří do Urbanic dojíždějí za prací. Provedenou stavbou bude zásadně zlepšena bezpečnost chodců tím, že chodci budou svedeni mimo silnici III. třídy č. 32326.

Postup výstavby:

Stavba byla zahájena dne 14.10 2017 ihned po předání staveniště. Neprodleně po zahájení byly vytyčeny základní směrové a výškové body a došlo k vytyčení stávajících inženýrských sítí.

Po odstranění stávajícího povrchu chodníku bylo zjištěno, že podloží po stávajícími asfalty je tvořeno slabou pískovou vrstvou a základová spára je v jílu, který v době výstavby měl konzistenci tuhou. Po provedení výkopů byly provedeny statické zatěžovací zkoušky na pláni a bylo zjištěno, že únosnost pláně je menší než únosnost požadovaná. Projekt předepisuje Edef2 = 30 MPa, přičemž na stavbě bylo zjištěno, že únosnost stávající pláně je 20–25 MPa. Bylo tedy navrženo zesílení podloží sanací a toto zesílení bylo ověřeno znovu zatěžovacími zkouškami. Pro sanaci podloží byla použita štěrkodrť frakce 0–32 v tloušťce 150 mm. Na zesílené pláni bylo ověřovacími zkouškami naměřeno 30–35 MPa.

Dále byly při výkopových pracech objeveny stoleté meliorační drenáže z polí za vesnicí, které končily přímo v místě chodníků (při výstavbě souběžného vodovodu v minulosti je zřejmě stavební firmy přerušily a nechaly tak být). Tyto přerušené drenáže měly za následek značné zvlhčení podloží a vyžádaly si v nejhorších místech dvojitou sanační vrstvu (2× 150 mm). Vlastní drenáže byly obnoveny a správně přepojeny. Potrubí bylo použito kanalizační PVC DN 150 a 200 mm.

Tyto nepředvídané práce byly předmětem dodatku č. 1 a víceprací. Rozsah prací, které vícepráce vyvolaly, byl natolik velký, že by stavbu nebylo možné stihnout v původním termínu. Prodloužení termínu do zimního období, tedy do doby, kdy je provádění zemních prací nevhodné Zadavatel nepřipustil s ohledem na kvalitu výsledných prací. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že dokončení díla bude posunuto do jarního období – na 30.4.2018.

Stavba všech objektů dále probíhala dle projektové dokumentace s přidáním sanačních vrstev. Na pláň byla uložena separační geotextílie, na ní byly uloženy rezervní chráničky a pískové lože chrániček bylo opět překryto separační geotextílií. Následně byly provedeny obrubníky a konstrukční vrstvy chodníků po nichž následovala pokládka zámkové dlažby.

Práce na SO 101 a SO 102 byly dokončeny do 30.11.2017 a následovalo přerušení prací do 15.4.2018.

Poslední částí výstavby bylo dokončení zpevněné plochy SO 103 u obecního úřadu. Práce byly dokončeny k 30.4.2018.

Náklady projektu:

Poskytnutá dotace: 1 959 033 Kč

Celkové náklady projektu: 2 062 140 Kč

  Prosím čekejte...