Urbanice
18.9 °C
Dnes je Pondělí
17. 06. 202409:05
25. týden

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - MZe vydalo Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí Dunaje, Národní plán povodí Odry

28. 1. 2022

Veřejná vyhláška – OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání opatření obecné povahy čj. MZE-69999/2021–15121 ze dne 28. ledna 2022, kterým vydalo Národní plán povodí Labe, opatření obecné povahy čj. MZE-70001/2021–15121 ze dne 28. ledna 2022, kterým vydalo Národní plán povodí Dunaje a opatření obecné povahy čj. MZE-70003/2021–15121 ze dne 28. ledna 2022, kterým vydalo Národní plán povodí Odry.

Vzhledem k jejich rozsahu nelze předmětná opatření obecné povahy zveřejnit na úřední desce v úplném znění, proto se na úřední desce Ministerstva zemědělství a úředních deskách všech obcí České republiky zveřejňuje pouze toto oznámení. Úplná znění opatření obecné povahy musí být zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy jsou v úplném znění zveřejněna na elektronické úřední desce Ministerstva zemědělství (https://eagri.cz/…-zemedelstvi).

Do opatření obecné povahy v listinné podobě lze nahlédnout po předchozí telefonické dohodě v budově Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, na odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, v oddělení vodohospodářské politiky. Na základě ustanovení § 24 odst. 4 vodního zákona národní plány povodí stanoví cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů, ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha, pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb, pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny. Tyto cíle jsou popsány v kapitole IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí. Dále národní plány povodí obsahují souhrn opatření k dosažení uvedených cílů, a to v kapitole V. Souhrn programu opatření k dosažení cílů, a stanoví strategii jejich financování v kapitole VI. Souhrn ekonomické analýzy užívání vod.

Výše uvedené cíle a opatření k jejich dosažení vycházejí z podkladů, hodnocení a úvah, které jsou podrobně popsány v národních plánech povodí v kapitolách Úvod, I. Charakteristiky části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky, II. Přehled významných vlivů a dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod, III. Monitoring a hodnocení stavu, a VII. Doplňující údaje.

Opatření obecné povahy o vydání národních plánů povodí se přímo dotýká zájmů uživatelů vody, znečišťovatelů, vlastníků vodohospodářské infrastruktury, vlastníků vodních děl, správců vodních toků a obcí.

Ing. Alena Binhacková ředitelka odboru

Ministerstvo zemědělství Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČÍSLO ÚTVARU: 15120

Dokumenty externích původců Platí pro: Celou obec

Úřední deska
Značka: MZE-70004/2021-15121
Vyvěšeno: 28. 1. 2022 0:00 Sejmuto: 27. 2. 2022 0:00
Původce: Ministerstvo zemědělství
Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření (15120)
Těšnov 65/17
Praha 1
110 00
Adresát: Obecní úřad Urbanice
čp. 40
Urbanice
503 27
Přílohy k hlášení
priloha_995750278_0_MZE-70004_2021-15121.pdf 402.92 kB Stáhnout
priloha_995750278_1_OOP NPP Labe.pdf 134.89 kB Stáhnout
priloha_995750278_2_OOP NPP Odry.pdf 133.97 kB Stáhnout
priloha_995750278_3_OOP NPP Dunaje.pdf 133.71 kB Stáhnout
Martin Fejks
Autor příspěvku
  Prosím čekejte...